Naujienos

Skelbiamas konkursas kilnojamam kavos aparatui

2024 07 03


VŠĮ KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKOS  VALDOMO  NEKILNOJAMO TURTO, SKIRTO  KAVOS KILNOJAMAM APARATUI PASTATYTI, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 1. VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika (toliau – poliklinika) ,juridinio asmens kodas 141574462 ,adresas Taikos pr.76, Klaipėda  viešojo konkurso būdu išnuomoja  1,0 m2  plotą (patalpos 1-114  unikalus numeris 2197-9003-1016 adresas Taikos pr.76, Klaipėda ) kilnojamam kavos aparatui pastatyti.
 2. Konkursą organizuoja ir vykdo poliklinikos laikinoji nuomos komisija , sudaryta poliklinikos vyriausiojo gydytojo 2024m. birželio 19 d. įsakymu Nr.67. Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu 2020m. balandžio 9 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr.T2-54.
 3. Konkurso laimėtojas turės pasirašyti Pavyzdinę Savivaldybės materialiojo turto  nuomos sutartį (sutarties forma patvirtinta 2020m. balandžio 9 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr.T2-54 kaip Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo 1 priedas) (su šia sutartimi ir materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu  galima išsamiai  susipažinti internete adresu : klaipeda.lt/savivaldybė/administracija/turtovaldymas/savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuoma).
 4. Reikalavimai kilnojamam kavos aparatui:
  • Kavos aparatas turi būti pritaikytas didesniam vartotojų kiekiui, pastatomas ant grindų;
  • Aparatas turi priimti monetas, išduoti grąžą, turėti galimybę atsiskaityti mokėjimo kortelėmis.
  • Kavos aparato priežiūrą bei aptarnavimą visapusiškai atlieka nuomininkas. Aparato gedimai turi būti pašalinami per 1 darbo dieną;
  • Šalia kavos aparato turi būti pastatyta šiukšlių dėžė;
  • Įtampa pajungimui 220/230 V;
  • Vienkartiniai indai dviejų dydžių- ne mažesni kaip 160 ir 280 ml;
  • Galimybė naudoti vartotojo puodelius;
  • Galimų paruošti gėrimų rūšių skaičius (t.sk. kava ,arbata ,sultinys, šokoladas) –ne mažiau kaip 8 vnt.;
  • Užtikrinti gėrimų kokybę ir atitiktį higienos normoms;
  • Vandenį į kavos aparatą nuomininkas tiekia savo talpose. Prie poliklinikos vandens tiekimo ir nuotekų sistemų kavos aparatas nebus prijungiamas. Poliklinika tieks kavos aparatui elektros energiją;
  • Kavos gėrimai Iš natūralių kavos pupelių kurios sumalamos kiekvienai porcijai atskirai;
  • Vienkartiniai indai gėrimams turi būti pateikiami kiekvienu gėrimo ruošimo atveju kartu su gėrimu ir laisvai nepasiekiami vartotojams;
  • Galimybė automatiškai , gėrimo paruošimo metu, pasirinkti cukraus dedamo į gėrimą kiekį;
  • Galimybė perkelti kavos aparatą į kitas poliklinikos patalpas tuo pačiu adresu.
 5. Pradinė 1 m2 nuomos kaina 70,80 Eur metams (PVM netaikomas);
 6. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį pagal išrašytą sąskaitą faktūrą , bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos;
 7. Nuomininkas , be nuompinigių , kas mėnesį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka moka faktines išlaidas už komunalines paslaugas (elektros energiją, šilumos energiją  ,šiukšlių išvežimą) bei perduoto turto eksploatavimo mokestį pagal  įstaigos buhalterijos išrašytas sąskaitas faktūras. Nuomininkas  privalės pateikti poliklinikai kavos aparato techninių pasų ar kitų dokumentų  kopijas  ir pagrįstą  per mėnesį  suvartotos elektros energijos apskaičiavimą , kurio pagrindu poliklinika išrašys sąskaitas faktūras.
 8. Nuomininkas nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių , moka delspinigius (procentais nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną) -0,05proc.
 9. Turtas išnuomojamas 5 metų laikotarpiui.
 10. Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dalyvavimo konkurse paraišką turi sumokėti pradinį įnašą -200,00 Eur į turto valdytojo sąskaitą LT134010042300608318 AB „Luminor“ bankas.
 11. Nuomos konkursui  dalyviai pasiūlymus pateikia užklijuotame voke nuo 2024m. liepos  18 d. iki 2024m. rugpjūčio 1 d. 9.00 val., adresu Taikos pr.76 ,Klaipėda ,516 kab. laikinos  nuomos komisijos sekretorei Sandrai Benetienei tel.    846 496739  p.:  sbenetiene@klaipedospoliklinika.lt.

       Ant  konkurso dalyvių pateikiamo  voko turi būti užrašyta:

 1. Turto pavadinimas: „VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos valdomas  nekilnojamas turtas ,skirtas  kavos   kilnojamam aparatui pastatyti“ 
 2.    b) Turto buvimo vieta  :Taikos pr. 76 Klaipėda;
 3. c) Nuoroda : „Turto nuomos konkursui“ .

        Voke turi būti pateikta :

 1. a) Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo  vardas, pavardė , asmens kodas    ,gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims),juridinio asmens pavadinimas ir kodas , buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris (mobiliojo),elektroninio pašto adresas (jeigu turi), kredito įstaigos pavadinimas ir adresas ,sąskaitos numeris ir kodas , kokia veikla numatoma vykdyti, siūlomas konkretus nuompinigių dydis 1m2 metams , kokiu būdu –raštu ar elektroniniu paštu-informuoti dalyvį arba jo įgaliotą atstovą apie viešo nuomos konkurso laimėjimą;
 2. b) Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas ,jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas    

                    asmuo;

 1. c) Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens steigimo dokumentų ar kitų

             steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti

             antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;

 1. d) Kredito įstaigos išduotas ar iš elektroninės bankininkystės sistemos atspausdintas kvitas, kuriame

                      pažymėta , kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą                   

                      sumokėjo pradinį įnašą  200,00 Eur.

 1. Dokumentai , kuriais patvirtinama , kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą (juridinio asmens įstatai ar nuostatai).

Asmenys konkurso dalyviais nepripažįstami jeigu nepateikė nors vieno  11 punkte nurodyto dokumento.

 1. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2024m. liepos 8-12 dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Už  turto apžiūrą atsakingas  VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas ūkiui ir statybai Saulius Mileika tel.    846 496703 ir 8677 68533 el.p.: smilieka@lt.
 2. Laikinos komisijos posėdis dėl nuomos konkurso vyks 2024m. rugpjūčio 1 d. 10.00 val.  Taikos pr.76 ,Klaipėda ,304 kab.

2024-07-03 13:48:11